Kursens mål
Kursen ger ingående kunskaper i arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande preliminära skatteavdrag och sociala avgifter. Stort fokus läggs på de regelverk som alla arbetsgivare är skyldig att känna till och verka i enlighet med. Kursen syftar till att skapa en förståelse för både lagstiftade regler och skatteverkets anvisningar och hur dessa i praktiken ska hanteras i löneberedningen. Kursen behandlar också Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens olika former av skuldindrivning och vad som ligger i arbetsgivarens ansvar i myndighetskontakten gällande dessa frågor. Kursdagen behandlar också den praktiska hanteringen av skattefrågorna i löneberedningsarbetet. Kursen innehåller övningar i manuell löneberedning med fokus på skatter och avgifter och hur dessa underlag påverkar företagets kostnader och ekonomiska ställning.

Förkunskapskrav
Kursdeltagarna förutsätts ha grundläggande kompetens inom lönehantering motsvarande Iterum Lönekompetens, LÖN III.

Kursens mål
Kursen Personalförmåner varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Du får lära dig att söka information och olika metoder för att bedöma förmåner. Att ha full kontroll på förmåner avseende beskattningsunderlag och arbetsgivaravgift samt vilka villkor som måste vara uppfyllda för olika former av skattefria förmåner är centralt. Det är också viktigt att ha kunskap om det ekonomiska perspektivet med frågor om momslyft och avdragsrätt, samt vilka ekonomiska konsekvenser som uttagsbeskattning av varor och tjänster och löneväxling skapar. Kursen behandlar också praktisk löneberedning av vissa typer av förmåner, till exempel bilförmåner, räntesubventionerade personallån, kostförmåner och andra förmåner som uppstår i samband med tjänsteresor, utlägg och avdrag avseende friskvård.

Innehåll

Skatterättsliga principer för beskattning av förmåner, Kostnadsavdrag och moms gällande förmåner, Resehantering och utlägg, Traktamenten, Reduktion av traktamente och förmånsbeskattning, Förmåner - Allt från arbetskläder, bilförmåner till värdepapper och årskort

Varje förmån behandlas och bedöms avseende värdering och beskattning, social avgift, momslyft och kostnadsavdrag Uttagsbeskattning Löneväxling och analys av dess effekter Löneberedning av resor och förmåner