Kursens mål
Kursen ger ingående kunskaper i arbetsgivarens ansvar och skyldigheter gällande preliminära skatteavdrag och sociala avgifter. Stort fokus läggs på de regelverk som alla arbetsgivare är skyldig att känna till och verka i enlighet med. Kursen syftar till att skapa en förståelse för både lagstiftade regler och skatteverkets anvisningar och hur dessa i praktiken ska hanteras i löneberedningen. Kursen behandlar också Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens olika former av skuldindrivning och vad som ligger i arbetsgivarens ansvar i myndighetskontakten gällande dessa frågor. Kursdagen behandlar också den praktiska hanteringen av skattefrågorna i löneberedningsarbetet. Kursen innehåller övningar i manuell löneberedning med fokus på skatter och avgifter och hur dessa underlag påverkar företagets kostnader och ekonomiska ställning.

Förkunskapskrav
Kursdeltagarna förutsätts ha grundläggande kompetens inom lönehantering motsvarande Iterum Lönekompetens, LÖN III.

Kursens mål
Kursen Personalförmåner varvar fördjupad teori med praktisk tillämpning. Du får lära dig att söka information och olika metoder för att bedöma förmåner. Att ha full kontroll på förmåner avseende beskattningsunderlag och arbetsgivaravgift samt vilka villkor som måste vara uppfyllda för olika former av skattefria förmåner är centralt. Det är också viktigt att ha kunskap om det ekonomiska perspektivet med frågor om momslyft och avdragsrätt, samt vilka ekonomiska konsekvenser som uttagsbeskattning av varor och tjänster och löneväxling skapar. Kursen behandlar också praktisk löneberedning av vissa typer av förmåner, till exempel bilförmåner, räntesubventionerade personallån, kostförmåner och andra förmåner som uppstår i samband med tjänsteresor, utlägg och avdrag avseende friskvård.

Innehåll

Skatterättsliga principer för beskattning av förmåner, Kostnadsavdrag och moms gällande förmåner, Resehantering och utlägg, Traktamenten, Reduktion av traktamente och förmånsbeskattning, Förmåner - Allt från arbetskläder, bilförmåner till värdepapper och årskort

Varje förmån behandlas och bedöms avseende värdering och beskattning, social avgift, momslyft och kostnadsavdrag Uttagsbeskattning Löneväxling och analys av dess effekter Löneberedning av resor och förmåner

Kursens mål
Kursen ger inledande kompetens gällande personalskatter i utlandsfrågor. Kursen inleds med en allmän genomgång av de regelr som gäller i utlandsskattefrågor. Kuren behandlar därefter huvudsakligen tre problemområden: utsänd personal, utomlands bosatt personal och övriga utlandsfrågor så som t ex utländsk uppdragstagare. Viktiga grundfrågor gällande utlandsbeskattning är var inkomst ska beskattas och i vilket land som arbetsgivaravgifter ska erläggas.

Förkunskapskrav
Kursen förutsätter att kursdeltagaren har grundläggande lönekompetens minst motsvarande Iterum Lönekompetens, LÖN III.

Kursens mål
Kursen ger kursdeltagarna en bred överblick över trygghetssystemen som gäller enligt lag för alla anställda och hur dessa finansieras. Särskild fokus läggs på pensioner och sjukförmåner. Alla övriga trygghetsförsäkringar behandlas också, men inte lika ingående.

Kursen betonar en helhetsbild av de trygghetssystem som anställda omfattas av. Allt från de lagstiftade trygghetssystemen, de kollektivt avtalade och de individuella lösningar som vanligen förekommer berörs. Kursen behandlar sedan ingående trygghetsförsäkringarna inom privat näringsliv för anställda som omfattas av ett kollektivavtal, både arbetare och tjänstemän. Även här ligger fokus på pensions- och sjukförsäkringsdelarna. Kursen behandlar också administration och handläggning av trygghetsförsäkringarna gentemot olika försäkringsaktörer. Denna administration handläggs inte sällan just inom löneadministrationen och det är en oerhört viktig del av en väl fungerande löneadministration. Konsekvenserna av att göra fel inom detta område är mycket betydande och kan få allvarliga konsekvenser både för arbetsgivare och anställda. Trygghetssystemen inom offentlig verksamhet berörs i kursen endast kortfattat. Personer inom offentlig verksamhet kan ha stor behållning av kursen då den i så hög grad behandlar helheten när det gäller lagstadgade och kollektivavtalade försäkringslösningar.

Förkunskapskrav
Kursdeltagarna förutsätts ha grundläggande kompetens inom lönehantering motsvarande Iterum Lönekompetens, LÖN III.

Innehåll

 • Lagstadgade trygghetsförsäkringar
 • Kollektivavtalade trygghetsförsäkringar
 • Privata försäkringar och sparformer
 • Administration av försäkringar enligt kollektivavtal

Omfattning
Kursen består av cirka fem arbetspass och varje arbetspass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift och avslutas med en tentamen.

Kursens mål
Kursen ger en bred kompetens kring de metoder och tekniker som används i näringslivet för arbetsvärdering och prestationsbedömning samt ge råd och tips för lönesamtal och förhandling. Kursen vänder sig till dig som administrerar lönerevision och retroaktiva löner. Kursen behandlar till exempel hur ett kollektivavtalat löneavtal genomförs och beräknas i praktiken.
Ett viktigt inslag i kursen är att känna till vad lagstiftningen säger om arbetsgivares ansvar inom detta område. Detta är en lagstiftning som förändrats under de senaste åren och vars rättstillämpning det finns all anledning att följa som arbetsgivare i dag. Kursen presenterar också metoder för lönekartläggning. Under kursen kommer deltagarna att jobba med två praktiska övningar som behandlar arbetsvärdering och befattningslön samt tolkning av ett centralt löneavtal.

Förkunskapskrav
Kursdeltagarna förutsätts ha grundläggande kompetens inom lönehantering motsvarande Iterum Lönekompetens, LÖN III.

Innehåll
•    Metoder för lönesättning
•    Arbetsvärdering och prestationsbedömning
•    Lönesamtal och förhandling
•    Lagstiftning om arbetsgivares ansvar när det gäller lönediskriminering
•    Metoder och programstöd för lönekartläggning
•    Lönerevision och retroaktiva löner

Omfattning
Kursen består av cirka fem arbetspass och varje arbetspass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift. Kursen examineras genom två konkreta arbetsuppgifter, en uppgift som behandlar systematisk lönesättning och en som behandlar ett centralt löneavtal och en lönerevision. Kursen avslutas med en tentamen.

Kursens mål
Kursen ger ingående kunskaper om semesterledighet både avseende lagstiftning och kollektivavtal. Stor vikt läggs vid den praktiska tillämpningen i konkreta löneberedningsexempel. Kursen pekar på praktiska tillämpningar som underlättar kostnadsuppföljning och kontroll av arbetsgivarens kostnader vid semester och en korrekt semesterlöneskuld. Kursen belyser bokföring och kostnadsuppföljning av semesterlönerna samt hanteringen av en korrekt värderad semesterskuld i bokslutet.
Kursen behandlar också lagstiftningsprocessen när en ny arbetsrättslig lag kommer till och använder semesterlagen som ett exempel på detta. Det är viktigt att lönepersonal förstår helhet och samband mellan lag, kollektivavtal, lokala avtal, anställningsavtal och den praktiska tillämpningen.

Förkunskapskrav
Kursen förutsätter grundläggande lönekompetens inom semesterområdet och grundläggande förståelse för löneunderlagets påverkan på ekonomi och bokföring.

Innehåll

 • Semesterlag (1977:480)
 • Hur en lag kommer till
 • Semesterlöner enligt avtal
 • Lönearter och löneberedning av semesterledigheter
 • Bokföring av semesterlöner
 • Semesterlöneskulden i bokslutet
 • Manuell löneberedning av semesterlöner

Omfattning
Kursen består av cirka fem arbetspass och varje arbetspass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift.  
Kursen innehåller flera löneberedningsuppgifter och sätter fokus på den praktiska tillämpningen.
Kursdeltagarna examineras genom inlämning av en manuell löneberedningsuppgift samt en tentamen.

Kursens mål
Kursen ger ingående kunskaper om hur sjukledigheter, föräldraledigheter och övriga ledigheter ska hanteras i löneberedningen. Kursen behandlar både lagstiftning och kollektivavtal.
Stor vikt läggs vid den praktiska tillämpningen i konkreta löneberedningsexempel. Kursen pekar på praktiska tillämpningar som underlättar kostnadsuppföljning och kontroll av arbetsgivarens kostnader vid frånvaro. Kursen belyser också Försäkringskassans handläggning och kort om de förmånsregler som gäller enligt lag. Stor vikt läggs vid arbetsgivares ansvar i relation till Försäkringskassan gällande dessa frågor.

Förkunskapskrav
Kursdeltagarna förutsätts ha grundläggande kompetens inom lönehantering motsvarande Iterum Lönekompetens, LÖN III.

Innehåll

 • Lag (1991:1047) om sjuklön
 • Uppgiftsskyldigheter för arbetsgivare
 • Regelverk om högriskskydd och ansökan FK
 • Försäkringskassans handläggning
 • Löneberedning av sjuklöner enligt lag
 • Sjukförsäkringssystemet
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Sjukdom efter föräldraledighet och arbetslivsintroduktion
 • Kort om avtalstillämpning inom sjuklöneområdet
 • Löneberedning av sjuklöner enligt vanliga avtalskonstruktioner
 • Föräldraledighet i lag, avtal och praktisk tillämpning
 • Föräldraledighetslag (1995:584)
 • Försäkringskassans handläggning och kort om föräldrapenningen
 • Löneberedning enligt lag
 • Vanliga avtalskonstruktioner på föräldraledighetsområdet
 • Löneberedning av föräldralöner enligt avtal
 • Kort om övriga lagstiftade och avtalade ledigheter (exklusive semester som behandlas i en egen kurs)

Omfattning
Kursen består av cirka sex arbetspass och varje arbetspass innehåller en eller flera föreläsningar samt en självrättande instuderingsuppgift.  Kursen lägger stor vikt vid praktisk löneberedning av olika former av frånvaro och fokuserar på att löneberedningen ska ske så att den korrekt speglar kostnader för frånvaro och arbetad tid. I löneberedningsuppgifterna ingår även bokföring av löneunderlagen.
Kursdeltagarna examineras genom att de lämnar in två löneberedningsuppgifter samt skriver en tentamen.